Friday, March 28, 2008
சிகரெட் கடைதனில்
சின்னச் சின்ன பெட்டி

சின்னச் சின்ன பெட்டிக்குள்
சீராய் அடுக்கிய தீக்குச்சி

தீக்குச்சி முனையில் நஞ்சு
நஞ்சு பூசும் பிஞ்சு விரல்கள்

பிஞ்சு விரல் நகக்கண்ணில்
தகதகக்கும் துகள்கள்

தகதகக்கும் துகள்களுடன்
கந்தகக் கிடங்கு

கந்தகக் கிடங்குகளில் நம்
கண்மணிச் சிறார்கள்

- அப்துல் கையூம்

No comments: